Cart

Press Enter / Return to begin your search.

Nowe wydanie książki 46 sekund autorstwa Xaviera Messinga ukazuje się nakładem naukowej oficyny wydawniczej Pilcrow PRESS w edycji zarezerwowanej zwyczajowo dla opracowań akademickich. 

Czytelnik w książce tej nie odnajdzie jednak typowego dla publikacji naukowych komentarza krytycznego, ciągu przypisów rzeczowych czy też odniesień bibliograficznych do literatury przedmiotu. Skoro więc książki Xaviera Messinga nie ustawimy na półce obok typowo naukowych dysertacji, skąd zamysł reedycji publikacji w oficynie akademickiej? 

Szereg wątków poruszanych na kartach książki pod płaszczem beletrystycznej formy przemyca intrygujące konstrukty myślowe zasługujące na zdecydowanie poważniejszą analizę. I choć sama fabuła powieści wciąga, podobnie jak język i bogactwo przedstawionego świata wraz z detalami zastosowanych metafor kulturowych i literackich odniesień, nie sposób nie odnieść wrażenia, że kluczowym elementem książki jest nie tyle sama akcja i historia przedstawionych postaci, ile przedstawienie intelektualnego instrumentarium nowoczesnych instytucji wywiadowczych; filozofii, strategii oraz metodologii projektowania dywersyjnych operacji psychologicznych. Recenzenci nowego wydania wskazywali m.in., że książka ta jest oryginalną kompilacją powieści szpiegowskiej, skryptu, dziennika, a przede wszystkim innowacyjnego podręcznika z zastosowaniem przekazu wiedzy w oparciu o elementy metodologii case study, tj. szczegółowej analizy konkretnych zdarzeń, które docelowo łączą się w różnym wymiarze i czasie na bazie konkretnych operacji. Wątki te stanowią o niezaprzeczalnej wartości poznawczej, edukacyjnej i metodologicznej publikacji, a podane są Czytelnikowi w formie wielowymiarowego minimalizmu dopełnionego precyzyjną syntezą. 

Merytoryczną pieczę nad nowym wydaniem książki 46 sekund, jak również kolejnych, które wyjdą spod pióra Autora, sprawuje specjalnie powołana do tego celu Kapituła złożona z trzech Recenzentów. Kapituła pełni równocześnie rolę Rady Programowej osobnego projektu ekspercko-edukacyjnego nawiązującego do problematyki i metodologii książki, która czuwać będzie nad jego realizacją. Nowe, poprawione i wsparte akademickim zapleczem wydanie 46 sekund pozwolić ma na rozwinięcie, w ramach projektu, kluczowych wektorów zawartych w powieści i uczynienie z nich wątków przewodnich w ramach m.in. organizowanych seminariów eksperckich, prowadzonych analiz, przygotowywaniu cyklicznych raportów oraz rekomendacji. 

Książka prezentuje najwyższy poziom merytoryczny w opisie mechanizmów, form i metod stosowanych w ramach toczącej się gry współczesnych wywiadów. Autor z dużą biegłością i imponującą dbałością o detale odtwarza szczegóły działań operacyjnych współczesnego wywiadu, pozwalając z bliska przyjrzeć się warsztatowi pracy wywiadowczej. Wartością książki jest jej pozytywne przesłanie. Ukazując istotę i źródła bezradności oraz nieskuteczności Zachodu w walce z Rosją, oferuje zarazem spójny i przemyślany koncept skutecznych działań neutralizujących ofensywę Kremla, który zasługuje na poważne potraktowanie nie tylko przez amatorów dobrej literatury szpiegowskiej.

Płk Grzegorz Małecki – były szef Agencji Wywiadu oraz Dyrektor Biura i Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2016 roku przewodniczący Cywilnego Komitetu Wywiadowczego NATO. Obecnie prezes Think Tanku Instytutu Bezpieczeństwa i Strategii.  

Książkę można potraktować jako oryginalną kompilację powieści, dziennika, skryptu i nowatorskiego podręcznika z zastosowaniem przekazu wiedzy w oparciu o elementy metodologii case study – wnikliwej analizy konkretnych zdarzeń, które docelowo łączą się w rożnym wymiarze i czasie na bazie konkretnych operacji. Zastosowana narracja to wielowymiarowy minimalizm dopełniony precyzyjną syntezą. Dotyczy opisu zdarzeń, metodologii szkoleń oraz projektowania wysublimowanych operacji wywiadowczych. Można w niej odnaleźć wiele autorskich definicji dotyczących kluczowych pojęć warsztatu pracy operacyjnej współczesnych służb wywiadowczych. Przedstawione konteksty sytuacyjno-kulturowe, mentalne, intelektualne i metodologiczne konkretnych zdarzeń – to literackie obrazy. Skojarzenia z narracją U. Eco, V. Volkoffa, F. Kafki, czy T. Manna z pewnością będą obecne w interpretacji czytelników. 

Barbara Wiśniewska-Paź – dr hab. w zakresie nauk społecznych, socjolog, prof. nadzw. UWr. Konsultant Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Krakowie. Kierownik Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa UWr. Vice-Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie UWr. Specjalizuje się w obszarze komunikacji społecznej oraz socjologii bezpieczeństwa.  

Choć nie jest to praca stricte naukowa to uważny czytelnik może z niej dowiedzieć się więcej, niż z niejednego opracowania naukowego czy podręcznika. Tym samym staje się użytecznym narzędziem przekazywania ważnych i wartościowych treści zawartych w łatwo przyswajalnej formie. Jestem przekonany, że nie tylko laicy ale też osoby mające mniejszą lub większą wiedzę na temat funkcjonowania współczesnych służb specjalnych z satysfakcją zapoznają się z treścią tej niezwykłej powieści, powinna ona zainspirować czytelników, szczególnie tych, którzy zajmują stanowiska decyzyjne i eksperckie nie tylko do refleksji na temat „niewidocznego” tła współczesnych wydarzeń, […] ale także do podjęcia realnych działań utrudniających rosyjskim służbom podejmowanie działań destabilizujących zachodnie społeczeństwa.

Ryszard M. Machnikowski – dr hab. w zakresie socjologii, prof. nadzw. UŁ. Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Ekspert Zagraniczny oraz Research Fellow Security and Defense Research Team.